thing / space


एकेक आकार आणि आकृती

तिच्या विश्वापासून वेगळी करून मांडल्यावर

तिचे स्थान तिची वेळ / सगळे संदर्भ बदलतात

त्या गोष्टीकडे आपण नव्याने पाहू लागतो

आणि जर ती गोष्ट अस्तित्वातच नसेल तर आपण तिला अस्तित्व देतो.

how do birds get to know when they should migrate?